OCHRONA DANYCH

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma szczególnie duże znaczenia dla kierownictwa firmy Lang Laser System GmbH. Korzystanie ze stron internetowych firmy Lang Laser System GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. O ile osoba, której dane dotyczą, korzysta ze specjalnych usług naszej firmy za pomocą strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może się jednak okazać konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i brak jest dla takiego przetwarzania podstawy ustawowej, zwracamy się z prośbą o udzielenie zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, przykładowo nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, ma miejsce zawsze w zgodzie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i w zgodzie z obowiązującymi dla firmy Lang Laser System GmbH krajowymi postanowieniami ochrony danych osobowych. Nasza Polityka Prywatności ma na celu udzielenie informacji na temat rodzaju, zakresu i celu danych osobowych, które są przez nas gromadzone, używane i przetwarzane. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są za pomocą Polityki Prywatności informowane o przysługujących im prawach.

Firma Lang Laser System GmbH, jako administrator, wdrożyła liczne techniczne i organizacyjne działania, aby zapewnić możliwie kompleksową ochronę danych osobowych przetwarzanych za pomocą tej strony internetowej. Mimo wszystko przesyłanie danych za pomocą Internetu może wykazywać zasadniczo luki bezpieczeństwa, tak że nie można zagwarantować bezwzględnej ochrony. Z tego też powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazywania nam danych osobowych inną, alternatywną drogą, na przykład telefonicznie.

 1. Pojęcia

Polityka Prywatności firmy Lang Laser System GmbH opiera się na pojęciach, który były stosowane przez europejski organ regulacyjny podczas ogłaszania rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza Polityka Prywatności powinna być łatwo czytelna i zrozumiała dla opinii publicznej oraz naszych klientów i partnerów biznesowych. W tym celu zostaną wyjaśnione w pierwszej kolejności pojęcia.

W niniejszej Polityce Prywatności są stosowane między innymi następujące pojęcia:

 • a) dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby naturalnej (zwana poniżej „osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • b) osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba naturalna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych.

 • c) przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

 • e) profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • f) pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 • h) podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

 • k) zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

 1. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pozostałych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych osobowych i innych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Lang Laser System GmbH

Im Espach 1-5

88444 Ummendorf

Niemcy

Tel.: 07351 34740

E-mail: info@lang-laser.de

Strona internetowa: www.lang-laser.de

 1. Pliki cookie

Strony internetowe firmy Lang Laser System GmbH wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są gromadzone i zapisywane za pomocą przeglądarki internetowej w systemie komputerowym.

Pliki cookie są używane przez liczne strony internetowe i serwery. Wiele plików cookie zawiera tzw. ID pliku cookie. ID pliku cookie to jednoznaczne oznaczenie pliku cookie. Składa się on z sekwencji znaków, za pomocą których jest możliwe przyporządkowanie stron internetowych i serwera do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to przeglądanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą jednoznacznego ID cookie.

Poprzez zastosowanie plików cookie firma Lang Laser System GmbH udostępnia użytkownikom tej strony internetowej przyjazny serwis, który nie byłby możliwy bez używania tych plików cookie.

Za pomocą plików cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej w sensie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają, jak już wspomniano, ponowne rozpoznanie użytkownika naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który używa plików cookie, nie musi przykładowo podczas każdej wizyty na stronie internetowej ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ są one pobierane ze strony internetowej i zapisane w systemie komputerowym użytkownika pliku cookie. Kolejnym przykładem jest plik cookie w koszyku sklepu internetowego. Sklep internetowy zapamiętuje artykuł, który klient umieścił w wirtualnym koszyku, za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie zapobiec tworzeniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samy trwale nie wyrazić zgody na tworzenie plików cookie. Ponadto już utworzone pliki cookie można w każdym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich ogólnie dostępnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje tworzenie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje – w zależności od okoliczności – naszej strony internetowej będą dostępne do używania.

 1. Zapisywanie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Lang Laser System GmbH zapisuje z każdym wywołaniem strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system wiele ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logowania serwera. Mogą być zapisywane następujące dane i informacje: (1) stosowane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny stosowany przez system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. referer), (4) podstrony internetowe, które za pomocą systemu dostępowego są kierowane na naszą stronę internetową, (5) data i godzina uzyskania dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca serwisu internetowego systemu dostępowego i (8) pozostałe podobne dane i informacje, które służą zapobiegnięciu zagrożenia w razie ataków na nasze systemy IT.

Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji firma Lang Laser System GmbH nie odnosi się do osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne do następujących celów: (1) prawidłowe dostarczenie treści naszych stron internetowych, (2) optymalizacja treści naszej strony internetowej oraz reklamy, (3) zapewnienie trwałej funkcjonalności naszych systemów IT i technologii naszej strony internetowej oraz (4) udostępnienie organom ścigania w razie ataku cybernetycznego niezbędnych danych do ścigania przestępstwa. Te anonimowo zbierane dane i informacje są przez firmę Lang Laser System GmbH analizowane statystycznie w celu podwyższenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, by tym samym ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony dla przetwarzanych przez naszą firmę danych osobowych. Anonimowe dane plików logowania na serwerze są zapisywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres czasu, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub o ile zostało to przez europejski organ regulacyjny lub innego ustawodawcę przewidziane w ustawach lub przepisach, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub upłynie przewidziany przez europejski organ regulacyjny okres przechowywania danych, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z ustawowymi przepisami blokowane lub usuwane.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 • a) prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do zażądania od administratorem potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

 • b) prawo do informacji

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do otrzymania w każdym momencie od administratora nieodpłatnej informacji dotyczącej przechowywanych danych osobowych, które dotyczą jej osoby, i kopii tej informacji. Ponadto europejski organ regulacyjny przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do otrzymania następujących informacji:

  • cele przetwarzania danych,
  • kategorie odnośnych danych osobowych,
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub przy organizacjach międzynarodowych,
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zgromadzone od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub do międzynarodowej organizacji. Jeżeli ma to miejsce, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do informacji, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

 

 • c) prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma – z uwzględnieniem celów przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

 • d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli ma zastosowanie jedna z powyższych okoliczności a osoba, której dane dotyczą chciałaby zlecić usunięcie danych osobowych, które są przechowywane w firmie Lang Laser System GmbH, może się ona w każdym momencie zwrócić do pracownika administratora. Pracownik firmy Lang Laser System GmbH podejmie czynności mające na celu niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia danych osobowych.

Jeżeli firma Lang Laser System GmbH upubliczniła dane osobowe i jest jako administrator na mocy art. 17 ust. 1 RODO zobowiązana do usunięcia danych osobowych, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – firma Lang Laser System GmbH podejmuje odpowiednie działania, w tym środki techniczne, aby poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą żąda, by administratorzy ci usunęli wszystkie linki do tych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne. Pracownik firmy Lang Laser System GmbH podejmie niezbędne działania dla indywidualnego przypadku.

 

 

 • e) prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – i to na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli ma zastosowanie jedna z powyższych okoliczności a osoba, której dane dotyczą, chce żądać ograniczenia danych osobowych, które są przechowywane w firmie Lang Laser System GmbH, może się ona w każdym momencie zwrócić do pracownika administratora. Pracownik firmy Lang Laser System GmbH podejmie niezbędne działania w zakresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • f) prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ponadto ma ona prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu udostępniono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i jeżeli nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia tego prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może się w każdym momencie zwrócić do pracownika firmy Lang Laser System GmbH.

 • g) prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Powyższe dotyczy także profilowania na podstawie tych przepisów.

W razie złożenia sprzeciwu firma Lang Laser System GmbH nie ma już prawa do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli firma Lang Laser System GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść

sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Powyższe dotyczy także profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie w stosunku do firmy Lang Laser System GmbH sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane w firmie Lang Laser System GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej osoby danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu realizacji prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić bezpośrednio do każdego pracownika firmy Lang Laser System GmbH lub innego pracownika. Osoba, której dane dotyczą, może w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – zrealizować swoje prawo do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanego postępowania, w którym są używane specyfikacje techniczne.

 • h) zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, firma Lang Laser System GmbH wdraża właściwe środki do ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

 • i) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do odwołania w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do odwołania zgody, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

 1. Ochrona danych podczas składania aplikacji i w procesie aplikacyjnym

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie danych może się także odbywać w formie elektronicznej. Ma to miejsce zwłaszcza, jeżeli kandydat przesyła do administratora odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, przykładowo za pomocą wiadomości e-mail lub za pomocą dostępnego na stronie internetowej formularz. Jeżeli administrator zawrze z kandydatem umowę o pracę, przesłane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów ustawowych. Jeżeli administrator nie zawiera z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane dwa miesiące po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu kandydatury tego kandydata, o ile usunięcie danych osobowych nie jest sprzeczna z innymi uzasadnionymi interesami administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest przykładowo obowiązek dowodowy w postępowaniu zgodnie z ogólną ustawą dotycząca równouprawnienia (AGG).

 1. Podstawa prawna dla przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 a) RODO stanowi dla naszej firmy podstawę prawną dla procesów przetwarzania danych, w stosunku do których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak przykładowo przy procesach przetwarzania, które są niezbędne dla dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Powyższe obowiązuje także w stosunku do procesów przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia przedumownych czynności, przykładowo w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu zobowiązaniu, na podstawie którego jest niezbędne przetwarzanie danych osobowych, przykładowo w celu spełnienia obowiązków prawa podatkowego, wówczas podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych mogłoby być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Mogłoby to mieć przykładowo miejsce, jeżeli osoba odwiedzająca doznałaby obrażeń w naszym zakładzie i następnie musiałaby przekazać swoje imię i nazwisko, swój wiek, dane dotyczące kasy chorych i inne informacje medyczne lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowiłby art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Podstawę dla procesów przetwarzania danych może stanowić także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa prawna jest przeznaczona dla procesów przetwarzania danych, do których nie ma zastosowania żadna inna wymieniona powyżej podstawa prawna, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu firmy lub strony trzeciej, jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru. Takie procesy przetwarzania danych są dla nas dozwolone zwłaszcza dlatego, że zostały już szczególnie wspomniane przez europejskiego ustawodawcę. Tym samym był on zdania, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47, zdanie 2 RODO).

 1. Uzasadnione interesy dotyczące przetwarzania, które mogą być dochodzone administratora lub stronę trzecią

Jeżeli podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest wykonywanie naszej działalności handlowej na korzyść naszych wszystkich pracowników i naszych udziałowców.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest dany ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już one niezbędne do spełnienia umowy lub zawarcia umowy.

 

 

 

 

 1. Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące udostępnienia danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do udostępnienia danych osobowych; możliwe następstwa nieudostępnienia danych

Niniejszym informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wyznaczone przez ustawę (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. dane dotyczące partnera umowy).

Niekiedy w celu zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, udostępniła nam dane osobowe, które w następstwie muszą być przetwarzane przez naszą firmę. Osoba, której dane dotyczą, jest przykładowo zobowiązana do udostępnienia danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych może spowodować, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie będzie mogła zostać zawarta.

Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi się zwrócić do naszego pracownika. Nasz pracownik udzieli w danym przypadku osobie, której dane dotyczą, informacji, czy udostępnienie danych osobowych jest przewidziane przez ustawę lub umowę lub czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych i jakie następstwa może mieć nieudostępnienie danych osobowych.

 1. Obowiązywanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rezygnujemy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona za pomocą generatora polityki prywatności DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, która działa jako pełnomocnik ds. ochrony danych, we współpracy z adwokatami ds. ochrony danych – Kancelaria WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

 

Dane kontaktowe

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Niemcy

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Informacje prawne

Impressum
Ochrona danych