PERSONVERN

Vi setter stor pris på at du viser interesse for bedriften vår. Personvern er høyt prioritert av forretningsledelsen til Lang Laser System GmbH. Internettsidene til Lang Laser System GmbH kan generelt benyttes uten å oppgi noen form for personrelatert informasjon. Hvis en person ønsker å ta i bruk bestemte tjenester i bedriften vår via Internettsiden vår, vil behandling av personlig informasjon kunne bli nødvendig. Hvis personopplysninger må behandles, og rettslig grunnlag for en slik behandling ikke foreligger, henter vi generelt inn samtykke fra berørt person.

Behandling av personopplysninger, som eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert person, foregår alltid i samsvar med personvernforordningen og i overensstemmelse med de nasjonale personvernbestemmelsene som gjelder for Lang Laser System GmbH. Ved hjelp av denne personvernerklæringen ønsker vår bedrift å informere offentligheten om type, omfang og formålet med de personopplysninger som samles inn, benyttes og behandles av oss. Videre opplyser denne personvernerklæringen registrerte personer om deres rettigheter.

Som ansvarlig for behandlingen har Lang Laser System GmbH implementert mange tekniske og organisatoriske tiltak som skal sikre en mest mulig komplett beskyttelse av personopplysninger som behandles via denne Internettsiden. Internettbaserte dataoverføringer kan likevel inneha sikkerhetshull, en absolutt beskyttelse kan dermed ikke garanteres. Av denne grunn står alle registrerte fritt til å også formidle personopplysninger til oss ad andre veier, eksempelvis via telefon.

 1. Definisjoner

Personvernerklæringen til Lang Laser System GmbH tar utgangspunkt i de definisjonene som ble benyttet av EU i forbindelse med vedtaket om personvernforordningen (GDPR). Vår personvernerklæring er ment å være lett å lese og lett forståelig for både offentligheten og for våre kunder og forretningsforbindelser. For å oppnå dette vil vi først forklare begrepene som benyttes.

I denne personvernerklæringen benytter vi blant annet følgende begreper:

 • a) Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter «den registrerte»). En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

 • b) Den registrerte

Den registrerte er enhver identifiserte eller identifiserbare naturlige person som behandlingsansvarlige har ansvaret for behandlingen av personopplysningene til.

 • c) Behandling

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

 • d) Begrensning av behandling

Begrensning av behandlingen er merking av lagrede personopplysninger med det som mål å begrense behandlingen av disse i fremtiden.

 

 • e) Profilering

Profilering er enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte fysiske persons arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser.

 • f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til en bestemt registrert uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysninger lagres atskilt og omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 • g) Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. Når formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett.

 • h) Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

 • i) Mottaker

Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som personopplysninger utleveres til, enten det dreier seg om en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en særskilt undersøkelse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, skal imidlertid ikke anses som mottakere.

 • j) Tredjepart

Tredjepart er enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ enn den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personer som under den behandlingsansvarlige eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger.

 • k) Samtykke

Samtykke er enhver fra den registrerte frivillige, spesifikke, informerte og utvetydige viljesytring der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende.

 

 1. Behandlingsansvarliges navn og adresse

Ansvarlig i forbindelse med personvernforordningen, andre personvernbestemmelser som gjelder for medlemslandene i EU og andre bestemmelser rundt personvern er følgende:

Lang Laser System GmbH

Im Espach 1-5

88444 Ummendorf

Tyskland

Tlf.: 07351 34740

E-post: info@lang-laser.de

Nettsted: www.lang-laser.de

 1. Informasjonskapsler (cookies)

Internettsidene til Lang Laser System GmbH benytter informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som legges inn og lagres på et datasystem via en nettleser.

Mange Internettsider og servere benytter informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En cookie-ID er en unik identifikator til en informasjonskapsel. Den består av en tegnstreng som kan brukes til å tilordne nettsteder og servere til en spesifikk nettleser som informasjonskapselen ble lagret på. Det gjør at de besøkte nettstedene og serverne kan skille den registrertes individuelle nettlesere fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En spesifikk nettleser kan gjenkjennes og identifiseres via den unike cookie-ID.

Ved å benytte informasjonskapsler kan Lang Laser-System GmbH gi brukeren av denne Internettsiden brukervennlige tjenester som ikke ville ha vært mulige uten bruk av informasjonskapsler.

Ved hjelp av informasjonskapsler kan informasjonen og tilbudene på nettstedet optimaliseres for brukeren. Som nevnt gjør informasjonskapsler det mulig for oss å gjenkjenne brukerne av nettsiden vår. Formålet med denne gjenkjenningen er å gjøre det enklere for brukeren å benytte nettsiden vår. Brukere av en nettside som benytter informasjonskapsler trenger ikke å legge inn tilgangsinformasjonen sin hver gang de besøker nettsiden, ettersom dette gjøres av nettstedet og av informasjonskapselen som er lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen i en handlekurv i en nettbutikk. Nettbutikken bruker informasjonskapsler for å huske varen som kunden la i den virtuelle handlekurven.

Registrerte kan til enhver tid omgå bruk av informasjonskapsler på vårt nettsted ved å foreta tilhørende innstilling i nettleseren som vedkommende benytter, og slik permanent forhindre bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som allerede er lagret via en nettleser eller annen programvare kan til enhver tid slettes. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis registrerte deaktiverer informasjonskapsler i nettleseren, vil det kunne hende at ikke alle funksjonene på nettstedet vil være tilgjengelige i fullt omfang.

 1. Innsamling av generelle data og informasjon

Nettstedet til Lang Laser-System GmbH samler inn forskjellige generelle data og informasjon hver gang en registrert eller et automatisk system aksesserer nettstedet. Disse generelle dataene og informasjonen lagres i serverens loggfiler. Dette kan omfatte følgende: (1) Benyttede nettlesertyper og versjoner, (2) operativsystemet som benyttes av aksesserende system, (3) nettstedet som et aksesserende system kommer inn på vårt nettsted fra (såkalt referrer), (4) undernettstedene som styres via et system som aksesserer vårt nettsted, (5) dato og klokkeslettet for aksess på nettstedet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) det aksesserende systemets Internet service provider og (8) andre lignende data og informasjon som benyttes for å beskytte mot trusler i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologiske systemer.

Ved bruk av disse generelle dataene og informasjonen trekker Lang Laser-System GmbH ingen konklusjoner om registrerte. Denne informasjonen benyttes derimot til å (1) levere innholdet på nettstedet vårt korrekt, (2) optimalisere innholdet på nettstedet og markedsføringen for dette, (3) sørge for permanent funksjonalitet i våre informasjonsteknologiske systemer og teknologien på nettstedet vårt og (4) tilveiebringe nødvendig informasjon til myndighetene for straffeforfølgelse ved et eventuelt cyberangrep. Disse anonymt innsamlede data og informasjon evalueres derfor statistisk av Lang Laser-System GmbH og analyseres videre med formål om å øke personvernet og datasikkerheten i bedriften vår, for slik å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene som vi behandler. De anonyme dataene i serverens loggfiler lagres adskilt fra all personlig informasjon som angis av en registrert.

 1. Rutinemessig sletting og sperring av personopplysninger

Behandlingsansvarlige behandler og lagrer registrertes personopplysninger kun for den tidsperioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagringen, eller, hvis dette er spesifisert av EU eller annen lovbestemmelse eller forskrifter som behandlingsansvarlige underligger.

Hvis lagringsformålet bortfaller, eller en lagringsfrist i en annen gjeldende lovbestemmelse eller forskrift er utløpt, slettes eller sperres personopplysningene rutinemessig i samsvar med lovbestemmelsene.

 1. Registrertes rettigheter
 • a) Rett på bekreftelse

Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles. Hvis en registrert vil gjøre bruk av denne retten, kan vedkommende når som helst ta kontakt med en ansatt hos behandlingsansvarlige.

 • b) Rett til innsyn

Alle registrerte som berøres av behandling av personopplysninger har til enhver tid gjennom Europeiske reguleringsmyndigheter rett på vederlagsfri tilgang til sine personopplysninger og til en kopi av disse opplysningene. Europeiske reguleringsmyndigheter har også garantert registrerte rett til tilgang til følgende informasjon:

  • Formålene med behandlingen
  • De berørte kategoriene av personopplysninger.
  • Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner.
  • Dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden.
  • Retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av
  • behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling.
  • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet.
  • Dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte: All tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra.
  • Forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en
  • slik behandling for den registrerte.

Videre skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon. Hvis dette er tilfelle, skal den registrerte ha rett til

å bli underrettet om de nødvendige garantiene i forbindelse med overføringen.

Hvis en registrert vil gjøre bruk av denne retten til innsyn, kan vedkommende når som helst ta kontakt med en ansatt hos behandlingsansvarlige.

 

 • c) Rett til retting

Med utgangspunkt i bestemmelser gjennom Europeiske reguleringsmyndigheter har registrerte som berøres av behandling av sine personopplysninger rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet uten ugrunnet opphold. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen skal den registrerte ha rett til å få ufullstendige personopplysninger

komplettert, herunder ved å framlegge en supplerende erklæring.

Hvis en registrert vil gjøre bruk av denne retten til retting, kan vedkommende når som helst ta kontakt med en ansatt hos behandlingsansvarlige.

 • d) Rett til sletting («rett til å bli glemt»)

Den registrerte skal, med utgangspunkt i rett fra Europeiske reguleringsmyndigheter, ha rett til å få personopplysninger om seg selv slettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet

opphold, og den behandlingsansvarlige skal ha plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold dersom et av de

følgende forhold gjør seg gjeldende og såfremt behandling ikke er nødvendig:

  • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for.
  • Den registrerte trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen, i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller
  • artikkel 9 nr. 2 bokstav a), og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.
  • Den registrerte protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1, og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, eller den registrerte protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2.
  • Personopplysningene er blitt behandlet ulovlig.
  • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt.
  • Personopplysningene er blitt samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester som nevnt i
  • artikkel 8 nr. 1.

Hvis en av ovennevnte grunner gjelder, og en registrert ønsker sletting av personopplysninger som er lagret hos Lang Laser System GmbH, kan registrerte til enhver tid henvende seg til en ansatt hos behandlingsansvarlige. Den ansatte hos Lang Laser System GmbH vil umiddelbart sørge for at anmodningen om sletting etterkommes.

Hvis Lang Laser-System GmbH har gjort personopplysninger offentlige og vår bedrift, som behandlingsansvarlige i henhold til personvernforordningens artikkel 17 nr. 1, plikter å slette personopplysningene, vil Lang Laser-System GmbH, under hensyntagen av tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader, iverksette egnede tiltak, inkludert tekniske skritt, for å informere andre behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, at registrerte har anmodet sletting overfor slike behandlingsansvarlige av samtlige lenker til disse personopplysningene eller av kopier eller replikasjoner av disse personopplysningene, såfremt behandling ikke lenger er nødvendig. Ansatte hos Lang Laser System GmbH vil i de enkelte tilfeller iverksette nødvendige tiltak.

 • e) Rett til begrensning av behandling

Den registrerte skal ha rett til å kreve av den behandlingsansvarlige at behandlingen begrenses dersom et av de følgende forhold gjør seg gjeldende:

  • Den registrerte bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige
  • å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
  • Behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og anmoder i stedet om at bruken av personopplysningene begrenses.
  • Den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men den registrerte har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
  • Den registrerte har protestert mot behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt den
  • behandlingsansvarliges berettigede grunner går foran den registrertes.

Hvis en av ovennevnte forutsetninger er gitt, og en registrert person anmoder om begrensning av personopplysninger som er lagret hos Lang Laser System GmbH, kan registrerte til enhver tid henvende seg til en ansatt hos behandlingsansvarlige. Den ansatte hos Lang Laser System GmbH vil sørge for at behandlingen begrenses.

 • f) Rett til dataportabilitet

Europeiske direktiv- og forordningsgivende myndigheter har gitt hver registrerte person rett til å få utlevert opplysninger vedkommende har gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Den registrerte har dessuten rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten at den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, hindrer dette dersom behandlingen er basert på samtykke i henhold til personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller personvernforordningens artikkel 9 nr. 2 bokstav a) eller en avtale i henhold til personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav b), og behandlingen utføres automatisk. Dette gjelder såfremt behandlingen ikke er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

Videre har den registrerte rett til å få personopplysningene overført direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen behandlingsansvarlig under utøvelsen av retten til dataportabilitet i henhold til personvernforordningens artikkel 20 nr. 1 så fremt dette er teknisk mulig og det ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

Registrerte kan når som helst gjøre bruk av retten til dataportabilitet ved å ta kontakt med en ansatt i Lang Laser System GmbH.

 • g) Rett til å protestere

Europeiske reguleringsmyndigheter har gitt hver registrerte person rett til til enhver tid, av grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon, å protestere mot at personopplysninger om vedkommende behandles med grunnlag i personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav e) eller f). Dette gjelder også profilering med grunnlag i nevnte bestemmelser.

Ved protest behandler ikke Lang Laser System GmbH personopplysningene lenger med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dersom Lang Laser System GmbH behandler personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, har den registrerte til enhver tid rett til å protestere mot behandling av personopplysningene til slik markedsføring. Dette gjelder også profilering i den grad dette er knyttet til direkte markedsføring. Dersom den registrerte protesterer mot at Lang Laser System GmbH behandler personopplysningene med henblikk på direkte markedsføring, vil Lang Laser System GmbH ikke lenger behandle personopplysningene for slike formål.

I tillegg har den registrerte rett til, av grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon, å protestere mot behandling av personopplysninger om vedkommende, som Lang Laser System GmbH behandler for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i henhold til personvernforordningens artikkel 89 nr. 1, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

Registrerte kan gjøre bruk av retten til å protestere ved å ta kontakt med en hvilken som helst ansatt i Lang Laser System GmbH eller en annen ansatt. I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester og uten hensyn til direktiv 2002/58/EF kan den registrerte dessuten utøve sin rett til å protestere ved hjelp av automatiserte midler ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

 • h) Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering

Europeiske reguleringsmyndigheter har gitt hver registrerte person rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker vedkommende. Dette gjelder så fremt avgjørelsen (1) ikke er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig, eller (2) ikke er tillatt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, og der det også er fastsatt egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter, friheter og berettigede interesser, eller (3) ikke er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke.

Hvis avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig, eller (2) er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke, gjennomfører Lang Laser System GmbH egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter og friheter og berettigede interesser, i det minste retten til menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarlige, til å uttrykke sine synspunkter og til å bestride avgjørelsen.

Hvis den registrerte vil gjøre bruk av retten i forbindelse med automatiserte avgjørelser, kan vedkommende når som helst ta kontakt med en ansatt hos den behandlingsansvarlige.

 • i) Rett til å trekke tilbake et personvernrettslig samtykke

Europeiske reguleringsmyndigheter har gitt hver registrerte person rett til å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av persondata.

Hvis den registrerte vil gjøre bruk av retten til å trekke tilbake et samtykke, kan vedkommende når som helst ta kontakt med en ansatt hos den behandlingsansvarlige.

 1. Personvern i forbindelse med jobbsøknader og ansettelsesprosesser

Den behandlingsansvarlige innhenter og behandler personopplysninger fra jobbsøkere for å kunne gjennomføre ansettelsesprosessen. Behandlingen kan gjøres elektronisk. Dette gjelder særlig i tilfeller der en jobbsøker sender søknadsdokumenter elektronisk, for eksempel pr. e-post eller via et skjema på en nettside, til behandlingsansvarlige. Hvis behandlingsansvarlige tegner en arbeidskontrakt med en søker, lagres den formidlede informasjonen med det formål å inngå ansettelsesforholdet under hensyntagen av lovbestemmelsene. Hvis behandlingsansvarlige ikke tegner en arbeidskontrakt med en søker, slettes søknadsdokumentene automatisk to måneder etter bekjentgjøring av avslaget, forutsatt at behandlingsansvarlige ikke har andre berettigede grunner for å forhindre slik sletting. Et eksempel på andre berettigede grunner er bevisbyrde i en prosess etter den tyske likestillingsloven (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

 1. Behandlingens lovlighet

Personvernforordningens artikkel 6 I bokstav a) danner bedriftens rettslige grunnlag for behandlingsprosesser der vi innhenter samtykke for et spesifikt formål. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale der registrerte er avtalepart, som eksempelvis er tilfelle ved behandlingsprosesser som er nødvendige for å levere varer eller utføre annen ytelse eller motytelse, har behandlingen sitt utgangspunkt i personvernforordningens artikkel 6 I bokstav b). Det samme gjelder for behandlingsprosesser som er nødvendige for gjennomføring av tiltak før avtalen inngås, eksempelvis ved forespørsler rundt våre produkter eller ytelser. Hvis vår bedrift underligger lovbestemte forpliktelser der behandling av personopplysninger er nødvendig, eksempelvis for å oppfylle skattemessige forpliktelser, har behandlingen sitt utgangspunkt i personvernforordningens artikkel 6 I bokstav c). I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger være nødvendig for å beskytte livsviktige interesser hos den registrerte eller en annen naturlig person. Det vil som eksempel være tilfelle dersom en besøkende blir skadet i vår bedrift, og som følge av dette vedkommendes navn, alder, sykeforsikringsinformasjon eller annen livsnødvendig informasjon må videreformidles til en lege, et sykehus eller andre tredjeparter. Behandlingen vil da ha sitt utgangspunkt i personvernforordningens artikkel 6 I bokstav d).

Behandlingen vil til sist kunne ha sitt utgangspunkt i personvernforordningens artikkel 6 I bokstav f). Behandlingsprosesser som ikke omfattes av noen av de tidligere nevnte rettsgrunnlagene har sitt utgangspunkt i dette rettsgrunnlaget såfremt behandlingen er nødvendig for å ivareta berettigede interesser i vår bedrift eller tredjepart, så fremt registrertes interesser, grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter ikke er overveiende. Slik behandlingsprosesser er tillatt for oss spesielt fordi de nevnes eksplisitt av EU. EU angir at berettiget interesse vil kunne foreligge dersom resistrerte er en kunde av behandlingsansvarlige (fortale 47 setn. 2 GDPR).

 1. Behandling basert på berettigede interesser hos ansvarlig person eller tredjepart)

Hvis behandling av personopplysninger har sitt utgangspunkt i personvernforordningens artikkel 6 I bokstav f), er det vår berettigede interesse å gjennomføre våre forretningsaktiviteter til fordel for alle våre ansatte og aksjonærer.

 1. Varigheten for lagring av personopplysninger

Kriteriet for lagringsvarigheten av personopplysninger er gjeldende lovbestemte oppbevaringsfrist. Etter fristens utløp slettes tilsvarende informasjon rutinemessig såfremt den ikke lenger er nødvendig for å oppfylle en avtale eller en initierende avtaleinngåelse.

 1. Lovbestemte eller avtalemessige forskrifter for klargjøring av personopplysninger, nødvendighet for avtaleinngåelse, registrertes plikt til å tilveiebringe personopplysninger, mulige konsekvenser dersom opplysningene ikke tilveiebringes

Vi informerer om at tilveiebringelse av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.eks. skatteforskrifter) eller også kan fremgå av avtalemessige reguleringer (f.eks. opplysninger om avtalepart).

For å kunne inngå en avtale vil registrerte eventuelt måtte stille personopplysninger til rådighet for oss som vi deretter vil behandle. Registrerte plikter eksempelvis å stille personopplysninger til rådighet for oss dersom vår bedrift inngår en avtale med vedkommende. Hvis personopplysninger ikke stilles til rådighet, vil avtalen ikke kunne inngås med vedkommende.

Før personopplysninger tilveiebringes av registrerte, må registrerte ta kontakt med en av våre ansatte. Vår ansatte vil i hvert enkelt tilfelle forklare registrerte om tilveiebringelse av personopplysninger er lovmessig eller avtalemessig foreskrevet eller om den er nødvendig for en avtaleinngåelse, om det foreligger en plikt til å tilgjengeliggjøre personopplysninger, og hvilke konsekvenser det ville få dersom disse personopplysningene ikke ville blitt gjort tilgjengelig.

 1. Automatisert beslutningstaking

Som en ansvarsfull bedrift benytter vi oss ikke av automatisert beslutningstaking eller profilgenerering.

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av personvernerklæringsgeneratoren til Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH (DGD), i kraft av å være sikkerhetsansvarlig, i samarbeid med personvernadvokater hos advokatfirmaet WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Kontakt

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Tyskland

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Rettslig informasjon

Impressum
Personvern